Handens gemensamma kraft

Slutrapportering: Projektets syftet har varit  integration, entreprenörskap och nätverksbygge  på Färsna gård. Norrtälje Naturvårdsstiftelse genomförde projektet under hösten 2012 som ett led i vårt integrations- och mångfaldsarbete. Projektets mål och syften överträffade alla förväntningar.  För frågor kontakta projektledare Anna Westerlund, Färsna Naturcentrum, anna@naturvardsstiftelse.se. Se slutrapport nedan.

Projektet stöddes och  delfinansierades av Roslagens Sparbanks stiftelser. Norrtälje Naturvårdsstiftelse äger projektet och det sker i samarbete med Nyföretagarcentrum, Roslagens sparbank och SFI (Svenska för invandrare, Utbildningsborgen) i Norrtälje. Syfte med projektet var att skapa mötesplats för invandrarkvinnor. Här var  också möten med svenskar  en självklar del och det svenska språket var utgångspunkten. Syftet var att invandrarkvinnornas kunskaper i svenska språket skulle öka, att de skulle lära sig svenska sociala koder, att deras självkänsla skulle öka genom att göra praktiska saker tillsammans, att de skulle få nya relationer och att de skulle inspireras till enkelt entreprenörskap. Människor från olika kulturer ska se varandra som en tillgång. I trädgårdens arbete, kring elden eller i det praktiska hantverket är vi mer lika än vi tror – detta vill vi synliggöra. Färsna Naturcentrum genomsyras av utomhuspedagogiska metoder som handlar om att lära i autentiska miljöer, koppla samman teori och praktik, ta del av deltagarens tidigare kunskaper och erfarenheter, samt stärka självkänslan. En av utomhuspedagogikens grundpelare är gruppen – att vi är en tillgång för varandra. Genom gemensamma upplevelser i naturen, i odlingsarbetet och hantverket människor emellan, kunde  dessutom gemenskap byggas och känslan av att vi är en tillgång för varandra stärktes – vilket också var ytterligare ett mål i projektet mot ökad integration.  Projektets metod och resultat övergick alla förväntningar. För frågor och samarbetsideér kontakta Anna Westerlund på Norrtälje naturvårdsstiftelse.

Läs rapporten här eller ladda ner: Rapport_Handens_gemensamma_kraft_integration_mångfald_entrepenörskap.