Integration

IMG_7480

Norrtälje Naturvårdsstiftelse och Färsna Naturcentrum vill visa på naturen som en väg till integration.
Genom utomhuspedagogik och redskapen friluftsliv, odling, djur och natur skapas fantastiska möjligheter till integration. Genom aktiviteter i naturen skapas möten mellan människor. Kring eldens lågor är vi lika och de goda samtalen tar vid.
Sedan 2010 har Färsna Naturcentrum drivit olika  integrationsprojekt och de har överträffat alla förväntningar. Nu kämpar vi vidare för att Färsna gård ska bli en mötesplats för ALLA!

LONA – Naturen en väg till integration

Slutrapportering: Projektet slutrapporterades 2012. Projektet överträffade alla förväntningar och har skapat möjligheter för många människor från andra länder att få positiva naturupplevelser på utflykter runt Färsna gård på sina villkor under tryggt ledarskap. Naturen är en fantastisk väg till integration och för att skapa möten mellan människor!
För mer information kontakta projektledare Anna Westerlund, Färsna Naturcentrum, anna@naturvardsstiftelse.se.
Se slutrapport nedan.

Ett projekt som delvis finansieras genom Naturvårdsverkets LONA-satsning 2010-2012. Många av Sveriges människor har invandrarbakgrund. Invandrares erfarenheter och kunskaper om naturen är ofta av ett helt annat slag än svenskars. Det finns anledningar till varför det inte kan kännas naturligt och tryggt att vistas i naturen för invandrare som:

• ursprung (den invandrade kanske kommer från öknen och aldrig varit i en skog – som alltså är en helt okänd biotop)

• klimatet i Sverige är inte alltid lockande

• rädsla för vilda djur

• kriminalitet (rån, våldtäkt)

• sociala problem (ej fast bostad, arbetslöshet, saknad av anhörig)

Norrtälje naturvårdsstiftelses pedagogiska verksamhet Färsna Naturcentrum vill erbjuda utflykter och naturdagar för människor som är ovana att vistas i svensk natur. Invandrare ses som en prioriterad målgrupp att erbjuda positiva naturmöten, då de generellt är mindre ute i svensk natur, ohälsotalet är stort, av integrationsskäl och att förståelse och kunskap om naturen, leder till större chanser till hållbart samhälle. I naturen kan också invandrare hitta identifikation till sitt eget hemlands natur, som liknande träd eller känslan av värmen från en öppen eld.

Genom dessa åtgärder sker alltså en integration genom att ge kunskap och trygghet med den nya naturen och genom att invandrare i svensk natur hittar identifikation med sin tidigare bakgrund. Utflykterna, naturdagarna och aktiviteterna vänder sig främst till invandrare, men är öppna för alla. Det finns många människor med svensk bakgrund som vill delta i ”nybörjarturer” som leds av trygga och lyhörda ledare. Vi kommer att med stor ödmjukhet ta emot deltagarna och låta alla ta ett litet steg i taget ut i vår natur. Vi vill visa på allemansrättens möjligheter för alla som vistas i Sverige.

I projektet har också informationsskyltar tagits fram om naturen, naturvård och allemansrätten på olika språk i Färsnas natur- och kulturmarker. Syftet med projektet är att sprida kunskap och skapa intresse för naturen för alla invånare och i detta projekt ha invandrare som en prioriterad målgrupp. Vi vill visa på naturen som en väg till integration för invandrare. Naturen är en stor del av den svenska kulturen och vi vill vara med och skapa tillfällen för positiva naturmöten för alla på sina egna villkor. Detta är ett sätt att arbeta långsiktigt mot ett hållbart samhälle. Det man tycker om bryr man sig om. Det är viktigt att så många som möjligt får en god relation till naturen för att vi ska värna om vår natur och skapa ett intresse, samt kunskap kring naturvård. Sammanfattningsvis är målet med detta projekt är att visa på naturens möjligheter för ALLA. Vi hoppas få ut fler människor som är ovana att vistas i naturen på våra ledda turer genom tryggt ledarskap. Genom att öka kunskapen om naturen och ge trygghet i naturen, hoppas vi få fler människor att värna om naturen. Detta är ett långsiktigt arbete som vi hoppas vidareutveckla och skapa ett större intresse för naturvård. Genom gemensamma upplevelser i naturen, människor emellan, kan dessutom gemenskap byggas och känslan av att vi är en tillgång för varandra stärkas – vilket också är ytterligare ett syfte i projektet mot ökad integration. Projektet drivs av Norrtälje naturvårdsstiftelse i samverkan med Norrtälje kommun. Slutrapportering: 2012 skedde slutrapportering. Projektets syften och mål uppfylldes väl. Läs rapporten nedan. Norrtälje Naturvårdsstiftelse kommer att fortsätta driva liknade verksamhet och aktiviteter framöver för att visa på naturens som en väg till integration..
Läs rapporten här eller ladda ner: Slutrapport_2012_LONA_ en_väg_till_Integration.

Positiva vinterupplevelser till ALLA barn och ungdomar

Slutrapportering: Projektet genomfördes under 2010-2011. Enormt många barn och ungdomar har fått komma på härliga vinterturer med Färsna Naturcentrum. Snöskor visar sig vara mycket tillgängliga och uppskattas av alla trots ovana av vinterlandskap. Projektet finansieras delvis av SKANDIA – Ideér för livet.För frågor kontakta projektledare Anna Westerlund, Färsna naturcentrum, anna@naturvardsstiftelse.se. Se slutrapport nedan.

Många av Sveriges människor har invandrarbakgrund. Invandrares erfarenheter och kunskaper om naturen är ofta av ett helt annat slag än svenskars. Det finns anledningar till varför det inte kan kännas naturligt och tryggt att vistas i naturen för invandrare som:

  • ursprung (de kanske kommer från öknen och aldrig varit i en skog – det är alltså en helt okänd biotop)
  • klimatet i Sverige är inte alltid lockande
  • rädsla för vilda djur
  • kriminalitet (rån, våldtäkt)
  • sociala problem (ej fast bostad, arbetslöshet, saknad av anhörig)

Norrtälje naturvårdsstiftelses pedagogiska del, Färsna Naturcentrum, har inlett ett arbete med barn och ungdomar som invandrat till Sverige. Vi vill ge dem positiva naturupplevelser i tryggt ledarskap. Vi har inlett ett projekt där vi erbjuder klasser med många invandrarbarn naturdagar, samt inbjuder till familjeutflykter ute av olika slag. Invandrare ses som en prioriterad målgrupp att erbjuda positiva naturmöten, då de generellt är mindre ute i svensk natur, ohälsotalet är stort, av integrationsskäl och att förståelse och kunskap om naturen, leder till större chanser till hållbart samhälle. I naturen kan också invandrare hitta identifikation till sitt eget hemlands natur, som liknande träd eller känslan av värmen från en öppen eld. Genom dessa åtgärder sker alltså en integration genom att ge kunskap och trygghet med den nya naturen och genom att invandrare i svensk natur hittar identifikation med sin tidigare bakgrund.

Skandia – Ideér för livet stödjer detta projekt och vi har genom dem kunnat köpa in snöskor, stavar och en del kläder, för att ta ut barn och ungdomar även vintertid.

Många har aldrig sett snö och tycker att vintern i Sverige är skrämmande. Med snöskor kan de gå tryggt ovanpå snön, se haren som springer över fältet och känna solen i ansiktet. Vi tar med stor ödmjukhet ta emot deltagarna och låter alla ta ett litet steg i taget ut i vår natur.  Vi vill visa på allemansrättens möjligheter för alla som vistas i Sverige. Snöskorna är ett redskap till att göra dessa turer oförglömliga.

Syftet med projektet är ge barn och ungdomar positiva vinterupplevelser. Då vi arbetat med barn och ungdomar från andra länder, vet vi av erfarenhet att de gärna vill åka tex skidor. Snöskorna är inte anpassade till en speciell storlek och har också en mycket längre säsong än skidor här i Roslagen.  Sammanfattningsvis är målet med detta projekt är att ge barn och ungdomar roliga och trygga upplevelser ute vintertid. Det är också ett led i att arbeta mot bättre hälsa och välbefinnande.  Detta kommer vara en del i ett långsiktigt arbete som vi hoppas vidareutveckla och göra något riktigt bra för alla dessa barn. Genom gemensamma upplevelser i naturen, människor emellan, kan dessutom gemenskap byggas och känslan av att vi är en tillgång för varandra stärkas- vilket också är ytterligare ett syfte i projektet.

Slutrapportering: Nedan kan Du läsa projektets rapport. Projektets syften och mål uppfylldes väl. Norrtälje Naturvårdsstiftelse kommer framöver att nyttja snöskorna till turer vintertid för ALLA. Projektets metod fungerar väl och har givit många berikande upplevelser till barn och ungdomar från andra länder som fått möta svensk natur i vinterskrud under tryggt ledarskap av Färsna naturcentrum.

För frågor angående projektet kontakta projektledare Anna Westerlund på Norrtälje naturvårdsstiftelse anna@naturvardsstiftelse.se eller 0176-184 07.

Läs rapporten här: RapportVinterutflykter_för_barn_och_ungdomar_från_andra_länder


”Handens gemensamma kraft”

Slutrapportering: Projektets syftet har varit  integration, entreprenörskap och nätverksbygge  på Färsna gård. Norrtälje Naturvårdsstiftelse genomförde projektet under hösten 2012 som ett led i vårt integrations- och mångfaldsarbete. Projektets mål och syften överträffade alla förväntningar.  För frågor kontakta projektledare Anna Westerlund, Färsna Naturcentrum, anna@naturvardsstiftelse.se. Se slutrapport nedan.

Projektet stöddes och  delfinansierades av Roslagens Sparbanks stiftelser. Norrtälje Naturvårdsstiftelse äger projektet och det sker i samarbete med Nyföretagarcentrum, Roslagens sparbank och SFI (Svenska för invandrare, Utbildningsborgen) i Norrtälje. Syfte med projektet var att skapa mötesplats för invandrarkvinnor. Här var  också möten med svenskar  en självklar del och det svenska språket var utgångspunkten. Syftet var att invandrarkvinnornas kunskaper i svenska språket skulle öka, att de skulle lära sig svenska sociala koder, att deras självkänsla skulle öka genom att göra praktiska saker tillsammans, att de skulle få nya relationer och att de skulle inspireras till enkelt entreprenörskap. Människor från olika kulturer ska se varandra som en tillgång. I trädgårdens arbete, kring elden eller i det praktiska hantverket är vi mer lika än vi tror – detta vill vi synliggöra. Färsna Naturcentrum genomsyras av utomhuspedagogiska metoder som handlar om att lära i autentiska miljöer, koppla samman teori och praktik, ta del av deltagarens tidigare kunskaper och erfarenheter, samt stärka självkänslan. En av utomhuspedagogikens grundpelare är gruppen – att vi är en tillgång för varandra. Genom gemensamma upplevelser i naturen, i odlingsarbetet och hantverket människor emellan, kunde  dessutom gemenskap byggas och känslan av att vi är en tillgång för varandra stärktes – vilket också var ytterligare ett mål i projektet mot ökad integration.  Projektets metod och resultat övergick alla förväntningar. För frågor och samarbetsideér kontakta Anna Westerlund på Norrtälje naturvårdsstiftelse.

Läs rapporten här eller ladda ner: Rapport_Handens_gemensamma_kraft_integration_mångfald_entrepenörskap.