Tillgänglighet

Norrtälje Naturvårdsstiftelse och Färsna Naturcentrum arbetar kontinuerligt för att öka tillgängligheten på Färsna gård och dessa omgivande natur genom markarbeten, skyltning och annat. Färsna Naturcentrum strävar efter att skapa aktiviteter med hög tillgänglighet som även ska passa människor med funktionshinder, människor med invandrarbakgrund, äldre människor, barn och sammanfattningsvis – ALLA!

Nystart av Färsna gård

Slutrapportering: Projektet avslutades 2013. Nystart av Färsna gård är ett Leader-Uross projekt, dvs det finansieras med EU-medel och administreras av Leader-Uross, som är en ideell förening som bedriver landsbygdsutveckling. Krav för verksamheten är att den ska vara lokalt förankrad, innovativ och långsiktig samt ske i samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor. Projektet påbörjades hösten 2009 och omfattar flera delprojekt och projektaktörer. För frågor kontakta projektledare Lotta Andersson, Norrtälje Naturvårdsstiftelse, lotta@naturvardsstiftelse.se.

Aktörer i projektet är:

 • Norrtälje Naturvårdsstiftelse (Lotta Andersson)
 • Färsna 4H (Helen Jansson)
 • Roslagen Timmerhus AB (Björn Roman)
 • Geologiska föreningen (Sölve Nygren, Per-Olov Johansson)
 • Studiefrämjandet (Hans Davidsson, Helene Ahlgren)
 • Naturskyddsföreningen (Jessica Eisenring)

Syfte

Projektet syftade  till att göra Färsna gård till ett fungerande naturcentrum i tätortsnära miljö. Projektet skulle  investera i närmiljön kring Färsna gård och göra den mer tillgänglig och inbjudande för spontanbesökare. Dessutom lades stor vikt på information för barn och vuxna,samt förevisning av småskaligt jord- och skogsbruk i Roslagen.

Exempel på delprojekt:

 • Anläggning av stigsystem med olika teman och svårighetsgrad
 • Anläggning av viltvårdsstig och handikappanpassat jakttorn/utkikstorn
 • Anläggning av ”uteklassrum” för den pedagogiska verksamheten

För mer information kontakta Lotta Andersson 0176 – 184 07 eller 073 – 803 77 29
lotta@naturvardsstiftelse.se


Projekt Positiva naturupplevelser för ALLA

Slutrapportering: Projektet är slutrapportera 2013. Projektet finansierades huvudsakligen av Allmänna arvsfonden. Projektet kommer sträckte sig mellan 2011-2013. Målgrupperna är barn med invandrarbakgrund och barn med funktionsnedsättning. Projektets åtgärder för att öka tillgängligheten på gården, samt aktiviteterna med målgruppen har inspirerat Norrtälje Naturvårdsstiftelse att söka ett fortsättningsprojekt hos Allmänna Arvsfonden som vi kallar ”Natur och växtkraft för ALLA” 2013-2017. Naturvårdsstiftelsen hoppas på denna ansökan och ser stora möjligheter för Färsna gård att bli en mötesplats för ALLA. För frågor kontakta projektledare Lotta Andersson, Norrtälje Naturvårdsstiftelse, lotta@naturvardsstiftelse.se

Färsna Naturcentrum ville med projektet skapa möjligheter för dessa två målgrupper att ta del av den svenska naturen på samma villkor som alla andra. Platsen vi utförde projektet huvudsakligen på är gården i Norrtälje.

Åtgärder och aktiviteter:

 • Anpassa miljöer: Hårdgöra ytor för bättre framkomlighet med rullstolar och rullatorer på Färsna gård och i trädgården.
 • Stiftelsen har även fått ett växthus finansierat av Hushållningssällskapet, vilket kommer på plats under sommaren 2012.
 • Göra miljöerna på gården trygga och säkra för synskadade och komplettera informationsskyltar med blindskrift.

Utflykter/naturdagar:

Arrangerat 21 utflykter/naturdagar/aktiviteter på Färsna gård för ALLA. Betoningen låg på att ta emot nybörjare i svensk natur och genom tryggt ledarskap låta deltagarna möta naturen på sina villkor. Invandrarbarn var den prioriterade målgruppen. Naturdagar för handikappade barn genomfördes  på ett så tryggt sätt som möjligt för deltagarna i trädgården, växthuset och naturen.

Läromedel:

Färsna Naturcentrum tar fram läromedel med övningar och material som lämpar sig för barn med olika funktionsnedsättning. Övningarna skall passa att genomföras även i blandade grupper.
År 2011 och 2012 låg tyngdpunkten  på att anpassa miljöerna på Färsna gård. Norrtälje Naturvårdsstiftelse har bland andra samarbetat med Norrtäljes internationella klasser, SFI och Balders hus.

Projektet har gett målgruppen rika och oförglömliga upplevelser, tillika personalen på Färsna Naturcentrum.
För vidare information och frågor kontakta projektledare Lotta Andersson på Norrtälje Naturvårdsstiftelse, 0176-184 07 eller lotta@naturvardsstiftelse.se.